มารดา 

     นางชวนชื่น  นิติทัณฑ์ประภาศ   

คุณปู่

หลวงศรีรองเมือง (เง็ก สุจริต)

คุณตา

นายเสียง  พนมยงค์

พี่น้อง

นางศรีสว่าง  วงศ์ทองศรี
นางสุนันท์  ศุขะวณิช
นางนารา ครุปิติ
นางประภาพรรณ ธีรคุปต์
ศ.ดร.โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ
พลอ.ต.นพ. ประสพ นิติทัณฑ์ประภาศ
ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
นายเสนอ นิติทัณฑ์ประภาศ

ภรรยา  นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
บุตร      ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
              รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ
หลาน   ด.ญ.ศริยา  บุญญะศิริ